Področje varnosti in zdravja pri delu opredeljujejo načela, pravila, aktivnosti, pravice in dolžnosti, ki morajo delavcu omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim učinkom ter brez škode za njegovo zdravje od prvega delovnega dne pa do konca delovne dobe. Czech. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) P8_TA(2016)0184 : A8-0134/2016: Odločitev Odločitev Resolucija: 1. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti. Cilj organizacije je, da bi s spodbujanjem varnostne kulture postala evropska delovna mesta bolj varna, zdravju prijazna in produktivnejša. Evropska agencija objavila smernice za zdravje in varnost delavcev po vrnitvi na delo Bruselj, 24. aprila - Evropske države se pripravljajo ali pa že izvajajo načrte za postopno vrnitev na delo po koronavirusni krizi, zato je evropska agencija za varnost in zdravje pri delu oblikovala smernice, kako čim bolj zmanjšati izpostavljenost virusu na delu. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je aprila v Bruslju začela dvo-letno vseevropsko kampanjo Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta. V novem videoposnetku kampanje Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta je pojasnjeno kako. Pozar napotki. Nacrt evakuacije. Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2). GUPP - Nadgrajevanje kompetenc za zeleno javno naročanje EU za storitve gradnje; EMBRAND - Znamčenje delodajalcev; SMEEGE - Predstavniki malih in srednjih podjetij gredo v Evropo; GREEN GROWTH - Kompetence zelene rasti za soočanje z izzivom krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je pripravil zanimiva gradiva v zvezi s preprečevanjem širjenja virusa COVID-19, ki vam bodo morda v pomoč pri vašem delu. de en fr. 2062/94 UVOD 1. Radikalne spremembe delovnega okolja prinašajo tudi hitre tehnološke spremembe, kot so avtomatizacija, robotizacija in digitalizacija, ki močno vplivajo na organizacijo dela, delovni čas, veščine, potrebne za opravljanje dela, delovne razmere in socialni dialog. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je bila ustanovljena z namenom spodbujanja pretoka tehničnih, znanstvenih in gospodarskih informacij med vsemi, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti in zdravja pri delu. Videoposnetek je enostaven... Poziv k ukrepanju je v središču današnjega mednarodnega dneva za odpravo nasilja nad ženskami . Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu: Nacionalni forumi: ENWHP je dala pobudo za ustanovitev 19 nacionalnih mrež in forumov. Napišimo na listek: •KAJ JE PO MOJE GLAVNI VZROK SMRTNIH NEZGOD PRI DELU V KMETIJSTVU IN GOZDARSTVU . V času ekonomske krize smo se soočili z dodatnimi izzivi, ki vključujejo večje obremenitve zaposlenih, pomanjkanje prostega časa, stres in včasih tudi prezentizem (nekoriščenje bolniškega staleža v primeru bolezni). Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu Set up in 1996 by the European Union, EU-OSHA is the main EU point of reference for health and safety at work. SL 2 SL OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM 1. Jump to navigation Spletišče: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu; Agencija si prizadeva za bolj zdrava, varnejša in produktivnejša delovna mesta v splošno korist podjetij, zaposlenih in držav. Naloge Agencije so zbiranje in razširjanje informacij o prednos­ Iz predstavitve poročila: Reproduktivno zdravje delavcev je lahko ogroženo zaradi nevarnih kemikalij, kot so pesticidi in farmacevtski proizvodi, ter bioloških, fizikalnih, organizacijskih in psihosocialnih dejavnikov. Partnerstvo. Pišete mu lahko na e-naslov: igor.kucis@gorenje.com. Prilagoditve delovnih mest Preprečimo tveganje za poškodbe, bolezni in stres! Varnost in zdravje pri delu s svojo interdisciplinarnostjo skozi zgodovinski razvoj vse bolj postavljata merila uspeha posameznih družbenih segmentov v industriji ter tudi organih državne uprave in v zdravstveni dejavnosti, s tem pa tudi v družbi kot celoti. Naši prednostni cilji, ki smo jih zapisali v Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu od leta 2018 do leta 027, so zmanjšanje števila nezgod pri delu, zagotovitev varne uporabe nevarnih kemičnih snovi v delovnem procesu ter nadomeščanje nevarnih kemikalij z manj nevarnimi in zagotovitev kakovostnega izvajanja strokovnih nalog varnosti pri delu. ZADNJIH 10 LET VSAKO … Znaki za alarmiranje. (EU-OSHA) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu EU-OSHA works to make European workplaces safer, healthier and more productive — for the benefit of businesses, employees and governments. Guide for employers on COVID-19 prevention, Štukljeva cesta 44 Članki. Čim več informacij skušamo objaviti v 24 jezikih EU. 25.11.2020 | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu pripravilo in dalo v uporabo novo generično spletno orodje OiRA za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu. Svet za varnost in zdravje pri delu je definiran kot strokovno posvetovalno telo, sestavljeno zlasti iz strokovnjakov za varnost pri delu, medicino dela in socialno varnost ter strokovnjakov iz delodajalskih organizacij in sindikatov. Smernica Sveta iz leta 1989 (89/391) vsebuje osnovne določbe za varnost in zaščito zdravja pri delu in zavezuje delodajalca, da poskrbi, da zaposleni ne trpijo zaradi dela. Izvlecek iz pozarnega reda vzorec. Razširjenost stresa, povezanega z delom, je v Evropi skrb vzbujajoča. Ena naših nalog je tako ovrednotiti sedanjo prakso izvajanja medicine dela, prometa in športa, njenega financiranja in umeščenosti v sistem zdravstvenega varstva ter na njeni podlagi sprejeti ustrezne prilagoditve. Twelve OiRA tools can help assess risks in office work and... OSH-focused film screened in Hungary and Poland highlights recovery... Belgium – Reintegrating workers with a long-term illness. Naš cilj je dobro organiziran in na vseh ravneh uveljavljen sistem varnosti in zdravja pri delu, ki ga dopolnjujejo programi promocije telesnega in duševnega zdravja pri delu. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je junija 2010 objavila rezultate 1. Zaradi raznolike narave dela je ocena tveganj še toliko težavnejša. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. Pojem varnosti in zdravja pri delu obsega pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev, da v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter ob določanju in upoštevanju varnostnih ukrepov zagotavljajo takšno raven varnosti in zdravja pri delu, ki glede na naravo dela daje delavcu največjo možno mero zdravstvene in psihofizične varnosti. Website: Prosimo, izberite drugo jezikovno različico. Zdravje pri delu | Promocija zdravja pri delu. OZADJE PREDLOGA • Razlogi za predlog in njegovi cilji Cilj predloga je revidirati uredbo o ustanovitvi … Naloge nacionalnih informacijskih točk so koordiniranje nacionalne mreže za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, koordiniranje in izvajanje aktivnosti evropskih kampanj o osnovah varnosti in zdravju pri delu na nacionalni ravni ter širjenje informacij o izsledkih raziskav na področju varnosti in zdravja pri delu. Raziskava je zajela vse gospodarske dejavnosti … zdravje pri delu Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve POLICIJA. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je pripravila neobvezujoče smernice za pomoč delodajalcem in delavcem »COVID-19: Nazaj na delovna mesta – … Pozarni znaki. • Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je naročiladvoletni projekt –napoved o »Novihin nastajajočihtveganjih za varnost in zdravje pri delu v povezavi z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami (IKT) ter delovnimi lokacijami do leta 2025«. Promocija zdravja na delovnem mestu. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (v nadalj­ njem besedilu: Agencija) s sedežem v Bilbau je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je bila ustanovljena z namenom spodbujanja pretoka tehničnih, znanstvenih in gospodarskih informacij med vsemi, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti in zdravja pri delu. Naša jezikovna politika. Evropska Agencija za varnost in zdravje pri delu je pripravila neobvezujoče smernice za pomoč delodajalcem in delavcem "COVID-19: Nazaj na delovna mesta - Prilagajanje delovnih mest in zaščita delavcev", Priporočila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ko je v Republiki Sloveniji razglašena epidemija zaradi virusa COVID-19. Poglej več » Evropska unija Evrópska uníja (tudi Evrópska únija; kratica EU) ali Evrópska zvéza (kratica EZ) je politično-ekonomska zveza, sestavljena iz 28 držav, ki se v glavnem nahajajo v Evropi. Glede na staranje delovne sile je vse pomembneje, da delavci in delodajalci sodelujejo pri spodbujanju trajnostnega dela za vse. Zakonodaja, ki področje ureja, je del evropskega pravnega reda in sledi konvencijam Mednarodne organizacije za delo. Učinkovito zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu brez nezgod, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, je zato nacionalni interes in interes delavcev ter obveza delodajalcev. Strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu | … Bolj varna in zdrava delovna mesta ter dobro počutje delavcev prispevajo k ekonomski učinkovitosti gospodarstva, splošni družbeni blaginji in vzdržnosti socialnih blagajn. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) prispeva k temu, da bi Evropa postala varnejše, bolj zdravo in produktivnejše delovno okolje. COVID-19: viri literature za delovna mesta, Uvajanjae varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, Mikro in mala podjetja ter varnost in zdravje pri delu, Razvoj e-orodij za varnost in zdravje pri delu, Zagotavljanje varnosti in zdravje pri delu za ženske, Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za mlade, Javnomnenjske raziskave EU o varnosti in zdravju pri delu, Strategije o varnosti in zdravju pri delu, Spletno orodje za izdelavo ocene tveganja (OiRA), e‑priročniki/e‑orodja za področje varnosti in zdravja pri delu, Kostno-mišična obolenja ter varnost in zdravje pri delu v kmetijstvu: težavnost ocene biomehanskih tveganj, Oglejte si nov videoposnetek o preprečevanju kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu, Nujna prizadevanja za zaustavitev pandemije nasilja nad ženskami. Le-ti promovirajo promocijo zdravja pri delu v državah, članicah EU, v državah kandidatkah in državah Evropskega gospodarskega prostora. Pravilno gasenje. Razvoj e-orodij za varnost in zdravje pri delu; Zagotavljanje varnosti in zdravje pri delu za ženske; Z delom povezane bolezni. Določa ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti in poškodb pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev  ter ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Več kot tretjina svetovne delovne sile je zaposlena v kmetijstvu, sektorju, povezanem z visokim tveganjem kostno-mišičnih obolenj. Z uveljavljanjem kulture preprečevanja tveganj prispeva k izboljšanju delovnih pogojev v Evropi. Predsednik Komisije za varstvo in zdravje pri delu SKEI Slovenije je Igor Kučiš. S tem se začenja program dogodkov in ukrepov, namenjenih ozaveščanju o tej težavi, ki prizadene milijone delavcev po vsej Evropi, in njeni obravnavi. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) Portal Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS: Varnost in zdravje pri delu . Strateški okvir EU za zdravje in varnost pri delu (2014–2020) Ta informacija ni na voljo v želenem jeziku. It promotes a culture of risk prevention to improve working conditions in Europe. Na našem spletišču upoštevamo splošne jezikovne smernice portala EUROPA. Varnost in zdravje pri delu Marjan Dolenšek, KZGS – Zavod LJ* marjan.dolensek@lj.kgzs.si * Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana (70% zap.) Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020 (slovensko, angleško), Dokumentacije | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Dokumentacije | Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, Obveznosti delodajalcev, pravice in dolžnosti delavcev ter samozaposlenih oseb, Nezgode pri delu, nevarni pojavi, poklicne bolezni, Strokovni izpiti ter usposabljanja strokovnih delavcev in koordinatorjev, Pridobitev oziroma obnovitev dovoljenja in obveznost oddaje letnega poročila o opravljanju strokovnih nalog, A safe and healthy return to work during the COVID-19 pandemic, Safe return to work. Ponudniki: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu × Najdenih naborov podatkov: 2 Razvrsti po: Ustreznosti Največ ogledov Največ prenosov Naslov (A–Ž) Naslov (Ž–A) Datum posodobitve Seveda si tudi Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu prizadeva za varnejša, bolj zdrava in produktivnejša delovna mesta v Evropi. Člane slednjih dve skupin imenuje minister na predlog Ekonomsko-socialnega sveta. in Gozdarski inštitut Slovenije (30% zap.) Najdenih naborov podatkov: 4. Varnost in zdravje pri delu – EU-OSHA European Agency for Safety & Health at Work - Information, statistics, legislation and risk assessment tools. Podpora oblasti Napišimo na listek: •KAJ SE MI JE NEVARNEGA ZGODILO PRI DELU NA KMETIJI . Pomembnost 25. novembra , ki se vsako leto obeležuje po vsem svetu, da bi okrepili pobude za odpravo nasilja na... Naročite se na naše mesečno glasilo o varnosti in zdravju pri delu. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zaradi izjemne zahtevnosti, kompleksnosti in interdisciplinarnosti področja varnosti in zdravja pri delu moramo neprestano skrbeti tudi za kar najboljšo raven strokovnih znanj in usposobljenosti strokovnih delavcev. Takšni spremenjeni, pogosto tudi zaostreni pogoji dela zahtevajo nov premislek in drugačne pristope k zagotavljanju zdravja in varnosti pri delu. EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 23.8.2016 COM(2016) 528 final 2016/0254 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU -OSHA) in UD]YHOMDYLWYL8UHGEH6YHWD (6 ãW 2062/94 . 2062/94 z dne 18. julija 1994 (1). Raziskuje, razvija ter širi zanesljive, uravnotežene in nepristranske informacije o varnosti in zdravju ter organizira vseevropske kampanje ozaveščanja. Mednarodni urad za delo je pripravil in objavil smernice za varno vrnitev na delo v luči epidemije novega koronavirusa, vključno z nekaterimi podrobnejšimi praktičnimi napotki: - A safe and healthy return to work during the COVID-19 pandemic- Safe Return to Work: Ten Action Points - Safe return to work. Priloga i. Zdrav-a sem. Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov. Evropska komisija je uvedba ukrepe, da bi zagotovila varnost in zaščito zdravja delojemalcev. Enterprise Europe Network in Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) vam želita s svojo mrežo informacijskih točk pomagati bolje upravljati tveganja za varnost in zdravje pri delu. V zakonodaji so zajeti tudi programi promocije zdravja na delovnem mestu, pomembna prioriteta pa je ugotavljanje poklicnih bolezni. Version: n/a Naloge. Predloga:Infobox European Union agency Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je bila ustanovljena leta 1994 v Bilbau v Španiji. Evropske ankete podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER - 1), v kateri so sodelovala podjetja z več kot desetimi zaposlenimi iz 31 držav. Najnovejše poročilo o stanju na področju snovi, strupenih za razmnoževanje, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 2016. Zaradi bioloških dejavnikov; Z delom povezan rak; Sistemi opozarjanja in nadzora; Zdravstveni nadzor ; Rehabilitacija in vrnitev na delo; Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za mlade; Teme. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EU-OSHA) s sedežem v Bilbau je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo. V novem... Z delom povezana kostno-mišična obolenja se da preprečiti z nekaj preprostimi ukrepi. Guide for employers on COVID-19 prevention, Mednarodni predpisi s podrocja varnosti in zdravja pri delu. Začnite z izobraževanjem Projekt eVZD sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Gasilni aparati. Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) P8_TA(2019)0279: A8-0138/2019: Odločitev Odločitev Resolucija: 1. Gradiva so na voljo TUKAJ. Varnost | Zdravje | Delo E-izobraževanja eVZD Brezplačna e-izobraževanja iz področij varnosti in zdravja pri delu. 1000 Ljubljana. Želimo si, da bi ti postali ambasadorji in promotorji kulture preventive v delovnem okolju. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je začela kampanjo za obdobje 2020–2022 s sloganom „Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta“, ki se osredotoča na kostno-mišična obolenja, povezana z delom. Nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu je v pristojnosti Inšpektorata za delo.